EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s registrací odborných návštěvníků a/nebo vzájemnou obchodní spoluprací.

I. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • Správcem Vašich osobních údajů získaných od Vás v rámci přihlášky, registrace na webu www.svetknihy.cz nebo v rámci vzájemné obchodní spolupráce je Svět knihy, s.r.o., IČO: 25603990, se sídlem Fügnerovo nám. 1808/3, Praha 2 - Nové Město, PSČ 120 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54081.
 • V případě zájmu, nebo bude-li Vám jakákoliv skutečnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů z naší strany nejasná, můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

- tel.: +420 224 498 236;

- e-mail: info@svetknihy.cz.

II. ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 • Osobní údaje odborných návštěvníků získané na základě registrace vyplněním písemné přihlášky, případně přihlášky zaslané v elektronické podobě, registrovaných uživatelů webu www.svetknihy.cz získané provedením registrace a osobní údaje obchodních partnerů (resp. jejich kontaktních osob), získané při navázání vzájemného kontaktu nebo v souvislosti s uzavřením smlouvy, zpracováváme způsobem specifikovaným v ustanovení tohoto článku.
 • Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:

a. plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy;
b. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů);
c. oprávněný zájem ve vztahu k zasílání aktualit a pozvánek na sdělenou e-mailovou adresu, případně k ochraně a vymáhání našich nároků; d. souhlas registrovaného odborného návštěvníka se zveřejněním příslušných osobních údajů v adresáři odborných návštěvníků (Kdo je kdo) dostupném na webu www.svetknihy.cz a/nebo souhlas vystavovatele se zveřejněním příslušných osobních údajů (resp. osobních údajů kontaktní osoby) v katalogu vystavovatelů dostupném na webu www.svetknihy.cz.

 • Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. a. - c. tohoto článku, jsou:

a. Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, funkce a/nebo obor odborného návštěvníka, jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);
b. Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě právnické osoby může být osobním údajem e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby).

 • Pro účely vedení uživatelského účtu na webu (tedy k plnění smluvních povinností) zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 • Pro účel zveřejnění v adresáři odborných návštěvníků (Kdo je kdo) a/nebo v katalogu vystavovatelů na webu www.svetknihy.cz podle odst. 2. písm. d. tohoto článku zpracováváme osobní údaje odborného návštěvníka v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, organizace a údaje vystavovatele v rozsahu jméno, příjmení, funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa kontaktní osoby. Osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány k účelu uvedenému v ustanovení tohoto odstavce po dobu jednoho (1) roku od posledního dne konání příslušného ročníku veletrhu Svět knihy. Máte samozřejmě právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle ustanovení tohoto odstavce, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní adresu uvedenou v této informaci.
 • Osobní údaje specifikované v ustanovení odst. 3. tohoto článku budou uchovávány po dobu čtyř (4) let ode dne ukončení předmětné smlouvy, resp. ode dne ukončení vzájemné obchodní spolupráce. Osobní údaje registrovaných uživatelů budou uchovávány po dobu dvou (2) let od poslední aktivity uživatele. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Při zpracování osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 • Pro účely plnění smlouvy můžeme Vaše osobní údaje, které jste nám sdělili, poskytnout svému poskytovateli účetních a daňových služeb. V souvislosti s údržbou našeho počítačového systému může mít k Vašim osobním údajům přístup dále poskytovatel hostingu a IT služeb. V souvislosti s vymáháním našich případných nároků mohou být osobní údaje předány poskytovateli právních služeb. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů.

III. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 • Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám poskytujeme prostřednictvím tohoto sdělení.
 • Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili.
 • V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:

a. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
b. odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány;
c. vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;
d. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo
e. musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

 • Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:

a. popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
b. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;
c. došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 • Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.
 • Požadované osobní údaje od Vás potřebujeme k plnění smlouvy a plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí některých osobních údajů však není možné smlouvu uzavřít.

IV. VYUŽITÍ COOKIES

 • Abychom zajistili co nejlepší uživatelské prostředí webu a aby byla zajištěna jeho plná funkčnost, užíváme tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení. Více informací ohledně používaných cookies naleznete zde.
 • Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě webu (trvalé soubory cookies). Díky tomu můžete například zjistit, jaké stránky jste si při své předchozí návštěvě prohlíželi.
 • Ve svém internetovém prohlížeči si můžete nastavit pravidla používání cookies - obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně. Neakceptování souborů cookies může omezit funkčnost webu. 

  Pro co nejlepší zážitek z webu - aby fungovalo vyhledávání, abychom si pamatovali, co máte v košíku, abyste jednoduše zjistili stav vaší objednávky, abychom vás neobtěžovali nevhodnou reklamou a abyste se nemuseli pokaždé přihlašovat. Rozlišujeme čtyři druhy cookies:

  Technické – pro správné fungování webu - jsou vždy aktivní
    
  Statistické – pro zlepšování webu

  Preferenční – pro váš komfort práce s webem

  Reklamní – pro méně nevyžádané reklamy

 • Na webu využíváme rovněž službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Czech Republic, s.r.o. (www.google.cz). Google Analytics používá cookies. Pro uvedený účel je však Vaše IP adresa anonymizována plně v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů. Služba Google Analytics nám zajišťuje informace k vyhodnocení užívání webu ze strany uživatelů a k případnému zlepšení webového prostředí. Užívání služby Google Analytics můžete zablokovat například za využití následujícího odkazu, jehož prostřednictvím si do svého zařízení uložíte tzv. Opt-Out-Cookies internetového prohlížeče.

Svět knihy, s.r.o.